Posted on

Några skäl till varför du bör skriva en framtidsfullmakt

Juridiken är som bäst när den används i förebyggande syfte. Med detta avses att man använder sig av juridiken för att reglera en viss situation innan den inträffar. Som exempel kan nämnas upprättande av ett testamente. Skriver du ett testamente leder det till att din kvarlåtenskap kommer att fördelas som du önskar den dag som du avlider. Ett testamente har dessutom den fördelen att det underlättar för dina anhöriga. Upprättar du ett korrekt och väl genomtänkt testamente uppstår mindre diskussioner mellan dina anhöriga om vad som ska med den egendom som du efterlämnat.

En annan typ av juridiskt dokument som även det kan anses vara förebyggande är framtidsfullmakt. Genom att upprätta en framtidsfullmakt kan du redan idag bestämma vem som ska kunna företräda dig den dag som du, på grund av till exempel sjukdom eller försvagat hälsotillstånd, inte längre kan hantera dina ekonomiska eller personliga angelägenheter. Fördelarna med att upprätta en framtidsfullmakt är många och här följer några av dessa.

Du bestämmer själv vem som ska företräda dig

Skriver du en framtidsfullmakt är det du som bestämmer vem som ska har rätt att företräda dig den dag som du inte längre kan hantera dina personliga angelägenheter. Du har således möjlighet att utse en eller flera personer vilka du har förtroende för.

Har du inte skrivit en framtidsfullmakt, återstår endast att en god man eller förvaltare utses för dig den dag som du inte längre kan hantera dina angelägenheter. Utseende av god man och förvaltare är något som du inte själva bestämmer över. Vem som ska utses till god man eller förvaltare för dig är något som myndigheterna avgör.

Du underlättar för din omgivning

En framtidsfullmakt är dessutom något som gör livet betydligt enklare för din omgivning. Finns det inte en framtidsfullmakt blir det ofta diskussioner om vad anhörigbehörigheten innebär, vem som har rätt att göra vad och i slutändan leder det oftast till att dina anhöriga begär att en god man eller en förvaltare ska utses.

Har du upprättat en framtidsfullmakt kan den eller de personer som angetts i fullmakten omgående hjälpa dig i enlighet med vad du angett i fullmakten. Därigenom står det även klart för omgivningen vad som gäller, och på så sätt minskar du risken för infekterade diskussioner mellan dina anhöriga om vem som ska göra vad.

Du underlättar för samhället genom att skriva en framtidsfullmakt

Avslutningsvis innebär en framtidsfullmakt att du minskar belastningen på samhället, framförallt den kommun i vilken du är bosatt. Arbetet med att handlägga ansökningar om gode män och förvaltare är något som tar stora resurser från många kommuner. De flesta kommuner har dessutom svårt att finna tillräckligt med lämpliga personer som kan åta sig uppdrag som god man eller förvaltare. Genom att du skriver en framtidsfullmakt och själv utser en eller flera personer som kan företräda dig får din kommun ett ärende mindre att hantera den dag som du inte längre kan hantera dina angelägenheter.