Posted on

Att utföra elinstallationer

 Det är inte vem som helst som får utföra elinstallationer i Sverige.

El är farligt och på grund av den anledningen finns det reglerat vem som får utföra arbetet och också hur arbetet bär göras.

Att olika arbeten utförs enligt de regler som gäller ansvarar elinstallationsföretagen för och för att säkerställa så långt det är möjligt att detta sker så finns det vad man kallar för egenkontrollprogram – alla företag som ska jobba med elinstallationer måste ingå i ett sådant program.

Regelverk styr vem som får utföra elinstallationer

För att förebygga och undvika skador på personer eller byggnader på grund av felaktiga installationer så finns regelverk för vem som får utföra elinstallationer i Sverige.

En ny elsäkerhetslag trädde i kraft den 1:a juli 2017 och den innebar att Sverige fick ett helt nytt regelverk för vilka krav som gäller för elinstallationer. Den myndighet som är tillsynsansvarig för skyldigheter enligt den nya elsäkerhetslagen är Elsäkerhetsverket.

Företagens ansvar enligt den nya elsäkerhetslagen

Bestämmelserna i den nya elsäkerhetslagen innebär de företag och organisationer som utför på yrkesmässig basis elinstallationer är vad man kallar för elinstallationsföretag.

Det är dessa så kallade elinstallationsföretag som är ansvariga att se till så att elinstallationsarbetet utförs efter de regler som gäller. Dem är också ansvariga för att den kompetens som krävs finns inom företaget och också att de personer som utför arbetet år företaget har den kompetens som arbetet kräver. Det som är kanske det viktigaste är att det också är företagets ansvar att se till så att man uppfyller kravet på att det finns ett egenkontrollsystem för verksamheten.

Det här är en stor skillnad jämfört med de gamla regler som fanns där ansvaret låg hos den som utförde elinstallationen. Man har nu alltså gått ifrån dem reglerna och istället infört egenkontrollprogram och ansvar för företagen.

Vem får då utföra elinstallationerna?

Det är lätt att tro att alla som arbetar med olika elinstallationer i sitt yrke måste ha en auktorisation men så är det inte. Det är däremot ett krav att alla som utför elinstallationer måste ingå i ett företags egenkontrollprogram. Det är också egenkontrollprogrammet som reglerar vilka typer av installationsarbeten man får göra åt företaget. Det är alltså alltid företaget som bestämmer vilka kunskaper och utbildningar en person behöver ha – oavsett om man har en giltig auktorisation eller inte.

Man får också utföra elinstallationer privat om man är auktoriserad elinstallatör.

Notera att det alltså är olagligt att utföra elinstallationer om man inte är auktoriserad eller ingår i ett egenkontrollprogram hos ett elinstallationsföretag – bryter du mot det så är det straffbart.